• رشت-بلوار دیلمان از سمت انصاری - 100 متر مانده به چهار راه بهشتی-رستوران محلی گمج کباب
  • 33754883
  • آیس آمریکانو

  • آمریکانو

  • قهوه ترک

  • قهوه فرانسه

  • اسپرسو دبل

  • 8000 تومان

    اسپرسو سینگل